ประธานกรรมการมูลนิธิฯ /
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้


Pichet
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์
Asst.Prof.Dr.Pichet Chantarathipparak
ประธานกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต02-007-7949
02-007-7949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ /
รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้

Sukoom
สุขุม แม้นชื่น
Sukoom Manchuen
รองประธานกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต02-007-7949
02-007-7949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประธานที่ปรึกษา

เอนก สีหามาตย์
Anek Srihamat
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิตคณะที่ปรึกษา

อนันต์ ชูโชติ
Anan Chuchot
ที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ศาตราจารย์เกียรติคุณ
พีระศักดิ์ จันทรประทีป
Professor Emeritus Peerasak Chanprateep
ที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ศาตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศ
Professor Emeritus Dr.Peerasak Sriniwet
ที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์
ดร.มงคล เตชะกำพุ
Professor.Dr.Mongkol Techakumphu
ที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ปีเตอร์ แวน แซนเทน
Peter Van Zanten
ที่ปรึกษามูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต