คณะผู้บริหาร

Pichet
ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์
Asst.Prof.Dr.Pichet Chantarathipparak
CEO - Founder
Sukoom
สุขุม แม้นชื่น
Sukoom Manchuen
CEO - Co-Founder

หัวหน้างาน

Khanitta
ขนิษฐา แก่นเกลี้ยง
Khanitta Kankleang
หัวหน้างานโปรแกรมเมอร์
Patcharaporn
พัชราภรณ์ เจริญศิริ
Patcharaporn Jaroensiri
หัวหน้างานมัลติมีเดีย
Chopeth
ช่อเพชร ศรีมาศ
Chopeth Srimas
หัวหน้างานธุรการ

บุคลากร

Achiwat
อชิวรรษ โพธิชัย
Achiwat Potichai
เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย
Sirawit
สิรวิชณ์ เอกฉันทวุฒิ
Sirawit Aekchanthawut
เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย
Nattawut
ณัฐวุฒิ สายพม่า
Nattawut Saipama
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Nattapol
ณัฐพล แสงวงค์
Nattapol Sangwang
ช่างภาพ
Bunrak
บุญรักษ์ สังข์เลขา
Bunrak Sanglakha
พนักงานขับรถ
Pasook
ผาสุก สันโดษ
Pasook Sandos
กราฟิกดีไซน์
Chaiyakul
ชัยกุล กาญจนโภคิน
Chaiyakul Kanjanapokin
โปรแกรมเมอร์
Punnarai
พรรณรายน์ ทรัพยานนท์
Punnarai Subpayanon
กราฟิกดีไซน์
Petcharaporn
เพชราภรณ์ คำพีร์
Petcharaporn Kampee
กราฟิกดีไซน์
Supanee
สุภาณี ไชยมี
Supanee Chaiyamee
กราฟิกดีไซน์
Monthita
มณฑิตา ปิ่นสอางค์
Monthita Pinsaang
เจ้าหน้าที่แปลภาษา