ประธานกรรมการมูลนิธิฯ /
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้


Pichet
นายพิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์
Mr.Pichet Chantarathipparak
ประธานกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต02-007-7949
02-007-7949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ /
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้


Sukoom
นายสุขุม แม้นชื่น
Mr.Sukoom Manchuen
รองประธานกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต


02-007-7949
02-007-7949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรรมการ


Khanitta
นางสาวขนิษฐา แก่นเกลี้ยง
Ms.Khanitta Kankleang
กรรมการ


02-007-7949
02-007-7949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Patcharaporn
นางสาวพัชราภรณ์ เจริญศิริ
Ms.Patcharaporn Jaroensiri
กรรมการ


02-007-7949
02-007-7949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chopeth
นางสาวช่อเพชร ศรีมาศ
Ms.Chopeth Srimas
กรรมการและปฏิคม


02-007-7949
02-007-7949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nattawut
นายณัฐวุฒิ สายพม่า
Mr.Nattawut Saipama
กรรมการ


02-007-7949
02-007-7949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Achiwat
นายอชิวรรษ โพธิชัย
Mr.Achiwat Potichai
กรรมการ


02-007-7949
02-007-7949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sirawit
นายสิรวิชณ์ เอกฉันทวุฒิ
Mr.Sirawit Aekchanthawut
กรรมการ


02-007-7949
02-007-7949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางลัดดา พงศ์สิทธิชัย
Mrs.Ladda Pongsitthichai
กรรมการและเหรัญญิก


02-007-7949
02-007-7949
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน

นายพิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์
Mr.Pichet Chantarathipparak
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน02-007-7949
02-007-7949
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน

Khanitta
นายบุญเลิศ จีนสอนมนต์
Mr.Boonlerd Jeensornmon
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน
Chopeth
นางสาววิภาวดี เตจะ
Ms.Wipawadee Taja
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน
Nattawut
นางแดง เตจะ
Mrs.Dang Taja
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน
นางสุภาพร จันทรทิพรักษ์
Mrs.Supaporn Chantaratiparak
บาริสต้า
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน
นางสาวปาทิตา เอี่ยมเจริญ
Ms.Pathita Iaemcharoen
บาริสต้า
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ สุขสมคิด
Ms.Penpisut Sooksomkid
บาริสต้า
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตรักษ์บางปะอิน