พัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์